Oppdatert etter GF 2023


§ 1 - KLUBBEN

Klubben ble stiftet 17.03.82, under navnet Opplandskatta. Driften ble lagt på is fra 1993, og tatt opp igjen sommeren 2002. Webk@tten er gjennom NRR (Norske Rasekattklubbers Riksforbund) tilsluttet FIFe (Federation Internationale Feline). 


Webk@tten er en klubb som i all hovedsak baserer styre- og medlemsmøter på digitale plattformer. Klubbens lukkede Facebook-gruppe er det viktigste bindeleddet.


Det skal forsøkes å holde minimum en årlig samlig slik at medlemmene kan møtes. Denne foregår i kubbens regi, arrangementet vurderes hvert år opp mot klubbens økonomiske situasjon.§ 2 - FORMÅLSPARAGRAF

 • Klubben og dens medlemmer skal bidra til å øke kjennskap til katter generelt, for gjennom dette å bidra til å øke kattens status
 • Klubben og dens medlemmer skal kjempe for dyrs rettigheter, og mot all form for dyremishandling.
 • Klubbens medlemmer skal drive kontrollert og etisk avl/oppdrett i henhold til de til envher tids gjeldende regler.
 • Klubben skal legge vekt på at medlemmene skal trives, og oppfordre til samarbeid og samhold medlemmene imellom også på tvers av raser.
 • Klubben skal ivareta medlemmenes interesser overfor NRR.§ 3 - MEDLEMSKAP

Medlemskap oppnås først etter at styret har mottatt og gjennomgått søknad om dette. Styret har rett til å innhente opplysninger om søker, og til å avslå søknader.


Stemmerett ved Generalforsamlingen oppnås etter to måneders medlemskap for personer over 18 år som har betalt kontingenten.


For å kunne velges inn i styret må et medlem ha fylt 18 år, ha vært medlem i klubben i minimum 6 måneder og ha betalt kontingenten.


Webk@tten har tre typer medlemskap:

 • Hovedmedlem - Alle rettigheter
 • Familiemedlem - Har stemmerett og kan velges til styreverv, men må tilhøre samme familie og husstand som et hovedmedlem. Kan ikke være aktiv under eget stamnavn. Dersom hovedmedlemmet skulle melde seg ut av klubben, er det familiemedlemmets eget ansvar å sørge for at mellomlegget opp til vanlig kontingent blir betalt for fortsatt å ha rettigheter. Dersom dette ikke skjer, er slikt medlem å betrakte som støttemedlem.
 • Støttemedlem - Har ikke stemmerett, kan ikke ha styreverv.§ 4 - ÆRESMEDLEM

Æresmedlem kan den bli som har gjort seg særlig fortjent til dette gjennom arbeid for klubben og/eller kattesaken. Alle klubbens medlemmer står fritt til å foreslå nye æresmedlemmer, men de opptas kun etter enstemmig innstilling fra styret på Generalforsamlingen. Æresmedlemmer er fritatt for å betale kontingent, men har samme rettigheter som hovedmedlem.§ 5 - KONTINGENT

Kontingenten fastsettes av Generalforsamlingen etter innspill fra styret, og betales for ett år av gangen. Forfall er 1. februar hvert år. De medlemmer som ikke har betalt pr 1. mars blir autmatisk strøket som medlemmer.


Dersom kontingenten ikke er betalt ved forfall vil alle tjenester fra klubben opphøre inntil forholdet er ordnet.


For de som blir medlem av klubben etter 1. august, betales halvparten av den til enhver tid gjeldende kontingent (gjelder hovedmedlem).


For de som blir medlem av klubben etter 1. desember, betales full kontingent, men denne gjelder da også for neste påfølgende år.


Kontingentens størrelse etter Generalforsamlingen 2023:


 • Hovedmedlem pr år kr 450,-
 • Familiemedlem pr år kr 150,-
 • Støttemedlem pr år kr 100,-


Om ikke annet er avtalt betales kontingenten til klubbens bankkonto 9235 18 65603.§ 6 - ÅRETS WEBK@TT

Årets Webk@tt kåres hvert år i de av følgende kategorier som har kvalifiserte katter:


 1. Voksen - Beste voksen hann og hunn i hver kategori kåres, og beste totalt av disse blir kåret til Årets Webk@tt voksen i sin kategori.
 2. Kastrat - Beste kastrat hann og hunn i hver kategori kåres, og beste totalt av disse blir kåret til Årets Webk@tt kastrat i sin kategori.
 3. Ungdyr/Kattunge - Beste ungdyr/kattunge i hver kategori kåres til Årets Webk@tt i sin kategori.
 4. Senior - Beste senior i hver kategori kåres til Årets Webk@tt senior i sin kategori.
 5. Veteran - Beste veteran i hver kategori kåres til Årets Webk@tt veteran i sin kategori.
 6. Avlshann - Beste avlshann i hver kategori kåres til Årets Webk@tt avlshann i sin kategori.
 7. Avlshunn - Beste avlshunn i hver kategori kåres til Årets Webk@tt avlshunn i sin kategori.
 8. Oppdrett - Beste oppdrett i hver kategori kåres til Årets Webk@tt oppdrett i sin kategori.
 9. Huskatt - Beste huskatt korthår og langhår kåres, og best av disse blir kåret til Årets Webk@tt huskatt.
 10. Selskapskatt kåres etter egne regler, se paragrafens siste ledd.
 11. Beste Webk@tt totalt kåres blant vinnerne av punkt 1, 2 og 3. Beste Webk@tt totalt kåres av en dommer eller annen kvalifisert person, ikke tilhørende klubben, basert på bilder av vinnerkattene.


Poengene til Årets Katt-utregningen i Min Katt legges til grunn for resultatet. Ingen minstekrav til antall utstillinger for å delta.


Sekretær er ansvarlig for å sende resultatlisten ut til høring innen 15. januar, med en protestfrist på 2 uker fra utsendelsesdato.


Resultatene presenteres når protestfristen er ute, og vinnende katter premieres.


Vinner i klassen Selskapskatt kåres av klubbens medlemmer selv, basert på innsendte bilder og begrunnelse fra eier. Innsending av kandidater skal skje  senest 15. januar, men tidligst 15. desember året før. Sekretær er ansvarlig for å presentere kandidatene gjennom klubbens sosiale medier, samt arrangere avstemning.§ 7 - GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet. Den avgjør de foreliggende saker med alminnelig flertall. Særlig viktige saker som for eksempel endring i lover og regler krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.


Den årlige ordinære Generalforsamlingen avholdes mellom 1. og 15. januar, og innkalles med minimum seks ukers varsel.


Innkallinen skal inneholde dagsorden med følgende faste punkter:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Årsberetning
 4. Regnskap (dersom dette ikke er klart ved utsendelsestidspunktet kan det ettersendes, men skal være medlemmene i hende før Generalforsamlingens start)
 5. Innkomne forslag
 6. Valg


Saker og forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest tre uker før den avholdes. Det er opp til den enkelte Generalforsamling om det skal tillates å stemme ved fullmakt eller ikke.


Valg skal foregå skriftlig dersom det er foreslått mer enn to kandidater, eller når det stilles krav fra forsamlingen om dette. Ved møter avholdt på skype eller chat er det opp til den enkelte Generalforsamling å avgjøre hvordan valgene skal avholdes.


Sekretær, kasserer, et styremedlem og et varamedlem velges i år som slutter på oddetall. Leder, et styremedlem og et varamedlem velges i år som slutter på partall. Samtlige verv velges for to år om gangen.


På Generalforsamlingen velges også hvert år:

 • Valgkomité for 1 år, bestående av minimum 2 personer
 • Representanter til NRRs Generalforsamling
 • Revisor velges ved behov (Styret kan ikke delta i valg på revisor).


Generalforsamlingen er beslytningsdyktig når 1/4 av antallet stemmeberettigede medlemmer fra foregående Generalforsamling er tilstede.


Protokollen fra Generalforsamlingen undertegnes av møteleder og referent, og avskrift med kopi av Årsberetning og Regnskap sendes NRR.§ 8 - REGNSKAPET

Regnskapet føres av kasserer. Styret er ansvarlig overfor Generalforsamlingen for klubbens midler. Regnskapsåret går fra 1/1 til 31/12.§ 9 - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær Generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når 2/3 av stemmeberettigede medlemmer krever det. Krav om slik Generalforsamling sendes styret med forslag til dagsorden. Ekstraordinær Generalforsamling avholdes senest to måneder etter innsendt begjæring, og innkalles på samme måte og med samme frister som ordinær Generalforsamling.§ 10 - STYRET

Styret er mellom Generalforsamlingene det besluttende organ i klubben, og står ansvarlig for den daglige drift og virksomhet.


Styret plikter å behandle og ivareta innhentede opplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende GDPR-regler. Klubbens personvernerklæring er vedlegg 1 til klubbens lover.


Medlemmer som velges inn i styret må underskrive en taushetserklæring og forholde seg til denne. Webk@tten benytter erklæringen som er utarbeidet av NRR, og for styremedlemmer som skal ha klubbtilgang til Min Katt må den underskrevne erklæringen sendes NRRs kontor før slik tilgang kan gis.


Styret består av 5 medlemmer (leder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer) og 2 varamedlemmer som alle velges på Generalforsamlingen.


Styret er belsutningsdyktig med 3 medlemmer tilstede.§ 11 - STYREMØTER

Styremøter avholdes i henhold til en nedsatt møteplan, eller når flertallet i styret finner det nødvendig, og innkalles av leder eller sekretær.


Styremøter avholdes digitalt, og medlemmer som stiller til valg til styreverv forplikter seg til å være i stand til å delta på den til enhver tid valgte digitale platform.


Styret plikter å føre referater fra møtene, regnskap og medlemsoversikter, samt holde klubbens hjemmeside og andre sosiale medier oppdatert og "levende".§ 12 - UTESTENGELSE/EKSKLUSJON

Utelukkelse av medlemmer, som ved sin oppførsel, handlinger eller uttalelser (herunder også brudd på taushetsplikten man er bundet av som medlem av styret) skader eller hindrer klubbens arbeid, dens anseelse eller kattesaken generelt blir å utelukke i kortere eller lengre tid.


Forslag om utelukkelse kan fremsettes for Generalforsamlingen av et enstemmig styre og må oppnå 2/3 flertall av avgitte stemmer. Et enstemmig og fulltallig styre kan utelukke et medlem frem til Generalforsamlingen.§ 13 - UTMELDELSE

Utmeldelse skjer skriftlig til styret. Ved utmeldelse plikter medlemmet å levere tilbake til klubben eventuelle vandrepremier som ikke er vunnet til odel og eie, samt annet som tilhører klubben.


Medlemmer av styret må gi egen klubb skriftlig melding om fratredelse av verv, utmelding av klubb, og eventuell overgang til annen klubb, minst to måneder før slik fratredelse/utmeldelse/overgang kan finne sted. Denne perioden vil medlemmet ikke aktivt delta i sitt verv, tiden skal brukes av medlemmet og det resterende styret til å rydde opp i de forpliktelser og arbeidsoppgaver medlemmet har hatt.


For medlemmer med andre verv gjelder tilsvarende frist på en måned.


Kortere frist kan avtales i hvert enkelt tilfelle.§ 14 - ENDRING AV LOVENE

Forandring av lovene kan bare foretas av en beslutningsdyktig Generalforsamling med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer. Lovendringsforslag skal være gjort kjent i den oppførte dagsorden.§ 15 - KLUBBENS OPPHØR

Klubbens opphør kan bare skje etter vedtak på to Generalforsamlinger med minst to måneders mellomrom, og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Forslag til opphør skal være kunngjort på den oppførte dagsorden.


Ved klubbens opphør bestemmer Generalforsamlingen hvordan klubbens midler skal disponeres.
VEDLEGG 1 (TILHØRENDE § 10 - STYRET) OM GDPR


Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.


Behandlingsansvarlig i klubben er leder og sekretær om ikke oppgaven er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til webkatten.sekretaer@gmail.com


Det oppfordres medlemmene å ikke sende e-post som inneholder sensitive personopplysninger, med tanke på at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Om vi mottar en slik e-post, vil vi behandle i henhold til innhold og slette den straks.Medlemskap

For våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og adress til eventuell hjemmeside til et medlemskartotek. Klubben innhenter ingen sensitive personopplysninger.


Alle nye medlemmer fra 2019 vil bli forelagt et samtykkeskjema for innhenting av opplysningene som er nevnt i forrige avsnitt. For de som allerede er medlemmer i klubben pr desember 2018, vil slikt skjema bli sendt ut sammen med informasjon om 2019s kontingent.


Personopplysninger som lagres elektronisk vil være beskyttet med passord, eventuelle utskrifter av personopplysninger vil bli lagret i låsbart skap.


For medlemmer som melder seg ut, eller av annen grunn ikke lenger er medlem av klubben, vil elektroniske opplysninger bli slettet og papirer makulert.Hjemmesiden

Når det gjelder klubbens hjemmeside vil det komme link til en personvernerklæring fra forsiden. NRR utarbeider en slik erklæring.


Hjemmesiden vår bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.


For hjemmesiden gjelder for øvrig:

 • alle opplysninger som det enkelte medlemmet selv sender inn vil bli regnet som samtykke til at de kan legges ut på hjemmesiden
 • for styret vil kun leder og sekretær stå oppøfrt med fulle kontaktdetaljer, dette innhenter klubben samtykke til ved inntreden i vervet. Øvrige styremedlemmer vil stå oppført kun med navn
 • bildet som sendes inn til hjemmesiden (inkludert bildekonkurranser) skal ikke vise mennesker.Styret

Ved skifte av medlemmer i styret skal følgende rutiner følges:

 • medlem som går ut av styret skal levere fra seg alt av dokumenter de har mottatt i egenskap av sitt verv i klubben. Slike dokumenter leveres elektronisk eller pr post til leder eller sekretær. Opplysninger som har vært lagret elektronisk skal slettes.
 • alle styremedlemmer plikter å behandle medlemmenes personopplysninger i henhold til gjeldende GDPR, og forholde seg til taushetserklæringen de må skrive under ved starte av sitt verv.
 • for styremedlemmer som skal ha tilgang til klubbregisteret i Min Katt, skal taushetserklæring også sendes NRRs kontor.Andre leverandører

Ved eventuelt behov for bruk av tjenester fra andre leverandører som trenger tilgang til medlemsmassen skal det gjøres en egen avtale med dem som hensyntar GDPR.


Brudd på taushetserklæring eller personopplysninger på avveie

Brudd på taushetserklæring eller andre forhold relatert til GDPR kan føre til eksklusjon fra klubben.


Ved mistanke om at personopplysninger kan ha kommet på avveie, må avvik meldes inn, og forholdet straks undersøkes.Gjennomgang av rutiner

Gjennomgang av klubbens GDPR-rutiner og ny risikovurdering skal foretas årlig, i etterkant av hver generalforsamling og i forbindelse med at det nye styret konstitueres.


Del denne siden